aus aktuellem anlass

Arbeiten von:


Etsuko Fuzuki & Yuka Goda | Michiko Inami | Shigeko Inoue | 
Kazuhiko Kakegawa | Chikako Mori | Kinya Nakatani |
Eiichi Tsujino | Shigeko Uchida | Nao UchimuraMegumi Fukuda | Taro Furukata | Satoshi Hoshi | Sako Kojima |
Aisuke Kondo | Yuriko Miyoshi | Nobuhiko Murayama | Yukara Shimizu |
Maki Ueda | Anton Kirchmair | Dagmar Pachtner | Doris M. Wuergert

Eröffnung: Freitag, 15. April 2011, 20:00 Uhr

Hierzu sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen!15. April - 8. Mai 2011
do - so 15:00 - 18:00 Uhr


   Anton Kirchmair                       home             aktuell                      Werk           Ausstellung          Veranstaltung           Ankauf           Vita          Presse         Kontakt